Roshy Augustine

Sri Roshy Augustine

Hon'ble Minister
Water Resources Department


മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

 

കേരളത്തിന് ശക്തമായ ഒരു കാർഷിക പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും  കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്.  അതിനാൽ കാര്യക്ഷമവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും അവയുടെ പരിപാലനവും വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ചുമതലകളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു.  കേരളത്തിലെ ജലസേചനവകുപ്പ് അത് നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസജ്ജമാണ്.

1990 ഏപ്രിൽ 1-ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജലസേചന വകുപ്പ് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു.  വൻകിട/ചെറുകിടജല ജലസേചനം, തീരദേശ പരിപാലനം, ഉപ്പുവെളളം കയറുന്നത് തടയുന്ന നിർമിതികൾ, അണക്കെട്ട്, നദികളുടെ വൃത്തിയാക്കൽ , ജലസേചന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വകുപ്പിന്റെ മികവ് ദൃശ്യമാണ് .  ഇത് കൂടാതെ, സൂക്ഷ്മ ജലസേചന സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചുകൊണ്ട്  ജലസേചന വകുപ്പ് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലു കൂടി സ്ഥാപിച്ചു.

 

SIVADASAN M

SRI. SIVADASAN M

Chief Engineer
Irrigation & Administration


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സന്ദേശം

 

ജലം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട  വിഭവമാണ്, ഒരു കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായ കേരളത്തിന് അതിന്റെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ശരിയായ വിനിയോഗവും പരിപാലനവും ആവശ്യമാണ്.

ജലത്തിന്റെ ധാർമ്മികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്കും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും സുസ്ഥിരമായ കാർഷിക വികസനത്തിനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു.

അഭിമാനകരമായ ഈ വകുപ്പിന്റെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് സ്ഥാപിക്കുകയും അത് നേടുന്നതിനായുളള സംഘടിത പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

 

 

News Updates

സർക്കുലർ -സർവീസ് കാർഡ് ക്ഷണിക്കുന്നു - ടൈപ്പിസ്റ്റ് -കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസ്സിസ്റ്റ്നന്റ് ഗ്രേഡ് 2 - തസ്തിക മാറ്റം Circular No.CEIA/4249/2023/VIG2-Irrigation-Vigilance-Recommendations - Actions leading to Loss to Public Exchequer- Disciplinary Action Against Officers Concerned-reg. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) - പൊതു സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ ആയി ക്ഷണിക്കുന്നു. ലാസ്‌റ് ഗ്രേഡ് - സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും എൽ ഡി തസ്തികയിൽ തസ്തികമാറ്റം-ഉത്തരവ്13062024 ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ്-1 (മെക്കാനിക്കൽ) - 31.10.2023 വരെയുള്ള അന്തിമ മുൻഗണനാ പട്ടിക **പി എസ് സി സർവീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ - ഓവർസിയർ സി ക്ലാസ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ കാൻസൽ ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ് തിരിച്ചു നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു Ratio based Higher Grade to senior most Superintendents - 11.06.2024 - reg ലാസ്‌റ് ഗ്രേഡ് - സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും എൽ ഡി തസ്തികയിൽ തസ്തികമാറ്റം-11.06.2024 ലാസ്‌റ് ഗ്രേഡ് - സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും എൽ ഡി തസ്തികയിൽ തസ്തികമാറ്റം-10.06.2024
Transfer - Head clerk - 07.06.2024 Appointment - Overseer Grade 2 - Civil - 07.06.2024 Transfer and Reposting - Assistant Engineer (Civil) - 06.06.2024 ലാസ്‌റ് ഗ്രേഡ് -തസ്തികമാറ്റ നിയമനം - അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക - 30.05.2024 തൃശൂർ - ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് - സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥാനകയറ്റം -03/06/2024 വയനാട് - ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് - സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥാനകയറ്റം -03/06/2024 കാസര്ഗോഡ് - ലാസ്‌റ് ഗ്രേഡ് - സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥാനകയറ്റം-03/06/2024 ആലപ്പുഴ - ലാസ്‌റ് ഗ്രേഡ് - സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലെ താഴ്ന്ന വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും സ്ഥാനകയറ്റം -03/06/2024 ജലസേചന_വകുപ്പ്- ജീവനക്കാര്യം-അസിസ്റ്റന്റ്‌ എഞ്ചിനീയര്‍ (സിവില്‍)തസ്തിക-നിയമന ഉത്തരവ്-29.05.2024 Water_Resource_department_Establishment_Temporary_posts_in_irrigation_department_continuous_sanction_accorded_order Promotion and Posting - Assistant Executive Engineer (Civil) -31.05.2024

NUMBER OF PROJECTS

AS ACCORDED

TS ACCORDED

TENDERED

AWARDED